Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Privacyverklaring:

Algemeen :

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer staat centraal bij de groep Foyer. Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen en te verwerken in strikte overeenstemming met de regelgeving en in volledige transparantie.

Deze privacyverklaring zal u helpen om met een gerust hart onze http://www.assurancesfoyer.be website te bezoeken en de diensten te gebruiken op onze website.

Wie zijn de personen op wie de verwerking van persoonlijke gegevens betrekking heeft?

De personen van wie Foyer Groupe de persoonlijke gegevens verwerkt, zijn:

- Alle natuurlijke personen die klant zijn
- Alle andere natuurlijke personen die deelnemen aan de verwerking gekoppeld aan een transactie, hetzij als lasthebbers, partners, leveranciers, bestuurders, werknemers, wettelijke vertegenwoordigers of enige andere borgsteller of contactpersoon. Rechtspersonen vallen niet onder deze verklaring.

Welke gegevens vallen onder deze verklaring?

Het gaat om alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks.
In het kader van uw relatie met Foyer Groupe gaat het om:
 • Identificatiegegevens, naam, voornaam, thuisadres, e-mailadres, telefoon...
 • Gegevens die noodzakelijk zijn om het type contract af te sluiten waarop u hebt ingetekend: waarde van uw vastgoed, loon...
 • Gegevens over persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, levensstijl, consumptiegewoonten, vrijetijdsbesteding
Conform de regelgeving verwerken wij, tenzij er sprake is van een specifieke wettelijke grondslag of wettelijke uitzondering, geen bijzondere categorieën persoonlijke gegevens, d.w.z. gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens.
Tenzij er wettelijke grondslagen of wettelijke uitzonderingen zijn, zoals de vrijwaring van vitale belangen of de vrijwaring van een legitiem belang, zal dus altijd om uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.
Voor welke doelen verwerken wij uw persoonlijke gegevens?
Wij verbinden ons ertoe enkel de gegevens te verwerken die nodig zijn voor het doel van de verwerking (minimalisering en evenredigheid van de gegevens).
Meer in het algemeen gebruiken wij uw persoonlijke gegevens
 • In het kader van precontractuele maatregelen die met Foyer Groupe zijn getroffen
 • In het kader van de contractuele prestaties, het beheer van de verzekeringscontracten en claims,
 • In het kader van de naleving van wettelijke en reglementaire vereisten waaraan wij gebonden en onderworpen zijn
 • In het kader van de verwerking waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de verwerking inzake de behartiging van een legitiem belang, zoals fraudepreventie en -bestrijding

Delen van persoonlijke gegevens met kantoren van Foyer

Foyer Groupe deelt persoonlijke gegevens met haar netwerk van tussenpersonen voor de hierboven beschreven doelen.

Overmaken van gegevens aan derden

In het kader van het beheer van de verzekeringscontracten kan elke onderneming van de Groupe Foyer persoonlijke gegevens aan haar dienstverleners, leveranciers, tussenpersonen overmaken

Uw gegevens kunnen aan overheden, regelgevende instanties of rechtbanken worden overgemaakt. Wij zullen uw gegevens alleen overmaken voor commercieel gebruik met uw voorafgaande toestemming.

Beveiliging

Foyer Groupe neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat afgestemd is op het risico dat de betreffende in kwestie met zich meebrengt.


Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens

 • Zolang als nodig is voor de realisatie van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of bijkomend zijn verwerkt
 • In de mate waarin dit nodig is om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting
 • In de mate waarin dit nodig is om te voldoen aan wettelijke voorschriften.

 • Recht op toegang, verwijdering, rechtzetting en van bewaar

  Als betrokkene kunt u

  • hebt u recht op toegang tot uw gegevens en op informatie over het doel van de verwerking waarvoor uw gegevens worden verzameld, de betrokken gegevenscategorieën, de ontvangers van uw gegevens en de bewaartermijn.
  • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens recht te zetten, te verwijderen of te blokkeren als deze onjuist, onvolledig of verwerkt zijn voor doeleinden waarin niet is voorzien in de precontractuele, contractuele, wettelijke maatregelen of waarmee u hebt ingestemd.
  • U hebt het recht om bezwaar te maken, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn.
  • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te limiteren onder de voorwaarden waarin de regelgeving voorziet.
  • U hebt het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. op de verstrekking van uw opgeslagen persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat (vanaf 25 mei 2018 onder de vastgestelde voorwaarden).

  De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor commerciële prospectie die geen verband houden met de huidige producten of uw contract met een van onze bedrijven van de Groep, zal altijd gebeuren met uw toestemming.


  Klachtenprocedure

  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u het bijgevoegde formulier invullen en een kopie van uw identiteitskaart naar onze dienst intekening sturen op het e-mailadres: onderschrijving@foyerverzekeringen.be:

  Ofwel stuurt u ons een klacht per post naar de Data Protection Office, Groupe Foyer, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange. Postadres: L-2986 Luxemburg of per e-mail naar het volgende adres: dataprotectionofficer@foyer.lu.

  Om uw klacht correct te kunnen identificeren en er zo goed mogelijk op te kunnen reageren, vragen wij u vriendelijk om ons uw volledige, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

  U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNPD) 15 boulevard du jazz L-4370 Belvaux.

  Raadpleeg ook ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens: Politique Générale de Protection des Données du Groupe Foyer

  Raadpleeg de informatie over cookies

Nuttige links

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons